Användarvillkor för Boenderegistret

Dessa villkor gäller för datorprogrammet Boenderegistret, som används till de produkter (”Produkter/na”) som du som köpare (”Köparen”) har köpt av en återförsäljare till Dinbox Sverige ABs (”Säljaren”).

För att få tillgång till Boenderegistret, är det viktigt att du läser igenom dessa användarvillkor. Genom att använda våra Produkter och datorprogram anses du har godkänt dessa användarvillkor.

Datorprogram

 1. Köparen beviljas under avtalstiden, en icke-exklusiv rätt att under avtalstiden för Produkterna, förutsatt att full betalning av licensavgiften erläggs inom avtalad tid, använda sig av Säljarens datorprogram Boenderegistret som är ämnat att användas till Produkten. Köparen har inte rätt att själv eller låta tredje person kopiera hela eller delar av Säljarens datorprogram (ej ens för privat bruk). Köparen, eller tredje person, får inte heller göra ändringar i, ta isär eller dekompilera, utföra reverse engineering av Säljarens datorprogram eller någon del därav. Information om datorprogrammet får inte heller på annat sätt bringas till tredje mans kännedom. Rätten att använda datorprogrammet gäller endast i samband med användning av Produkterna och på det sätt som datorprogrammet är ämnat att användas.
 2. Om Köparen begår intrång i Säljarens rätt till datorprogrammet, ska Köparen betala ersättning till Säljaren. Om Säljaren till följd av intrånget lider förlust eller skada, eller om Köparen uppnår oberättigad fördel, har Säljaren rätt att även kräva ersättning för dessa av Köparen liksom ersättning för eventuella erforderliga inkassokostnader och ombudskostnader för att driva in ersättningen.
 3. Ställer tredje man anspråk mot Köparen på grund av Köparens bruk av Säljarens datorprogram, ska Köparen omedelbart skriftligen underrätta Säljaren om detta.
 4. Säljaren har rätt att träda in i varje tvist eller rättssak där tredje man påstår att Köparens bruk av Säljarens datorprogram är i strid med tredje mans immateriella rättigheter.

Säljarens Produkter som innehåller tekniska lösningar/tekniska Produkter

 1. Köparen beviljas en icke-exklusiv rätt att, förutsatt att full betalning av Produkterna erläggs inom avtalad tid, nyttja exemplar av de tekniska Produkterna som Köparen har köpt av Säljaren, inom sin fastighetsförvaltning.
 2. Köparen har inte rätt att utnyttja hela eller delar av Produkterna genom att tillverka och/eller kopiera desamma eller uppdra åt tredje person att tillverka och/eller kopiera Produkterna. Information om Produkterna får inte heller på annat sätt bringas till tredje parts kännedom.
 3. Om Köparen begår intrång i rätten att använda exemplaren av de tekniska Produkterna, ska Köparen betala ersättning till Säljaren. Om Säljaren till följd av intrånget lider förlust eller skada, eller om Köparen uppnår oberättigad fördel, har Säljaren även rätt att kräva ersättning för dessa av Köparen liksom ersättning för eventuella erforderliga inkassokostnader och ombudskostnader för att driva in ersättningen.
 4. Ställer tredje man anspråk mot Köparen på grund av Köparens bruk av exemplaren av de tekniska Produkterna ska Köparen omedelbart skriftligen underrätta Säljaren.
 5. Säljaren har rätt att träda in i varje tvist eller rättssak där tredje man påstår att Köparens bruk av exemplaren av de tekniska Produkterna är i strid med tredje mans immateriella rättigheter.

Know-How

 1. Köparen har inte rätt att obehörigen använda sig av eller sprida känslig information om Säljarens Produkter, datorprogram eller affärsförhållanden som kommit till dennes kännedom i enlighet med lag (1990:409) om företagshemligheter. Känner sig Köparen osäker på vad som menas med känslig information enligt detta avtal, ska denne stämma av med Säljaren innan information ges ut till tredje man. För det fall Köparen missbrukar känslig information om Säljaren, har Säljaren rätt att rikta skadeståndsanspråk mot Köparen.

Övrigt

 1. Ingen bestämmelse i dessa Användarvillkor ska innebära eller anses innebära en överlåtelse till Köparen av någon äganderätt eller licens att använda immateriella rättigheter som tillhör Säljaren, annat än i den utsträckning det är nödvändigt för att använda Produkterna på det sätt som Produkterna är ämnade att användas.
 2. Säljaren förbehåller sig rätten att när som helst dra tillbaka licenserna att använda Produkterna för det fall Säljaren anser att Köparen missbrukar Säljarens datorprogram eller Produkter. Eventuella skadeståndsanspråk kan då riktas mot Köparen.

Personuppgifter

 1. Enligt lag krävs godkännande för att få behandla personuppgifter. Säljaren kommer endast att behandla Köparens personuppgifter enligt Köparens instruktioner och förbinder sig att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda Köparens personuppgifter mot t.ex. otillåten behandling som ändring, förstörelse eller otillåten tillgång och spridning. Vidare kommer Säljaren att följa Datainspektionens beslut om åtgärder för att uppfylla Personuppgiftslagens (1998:204) krav på säkerhet. Personuppgiftslämnaren har rätt att kontrollera att Säljaren vidtar de säkerhetsåtgärder som krävs och Säljaren ska ge skälig hjälp för sådan kontroll. Vid upphörande av Säljarens behandling av Köparens, eller Köparens kunders, uppgifter kommer all data att förstöras av Säljaren.

Tvist

 1. Tvist i anledning av detta avtal, varav det tvistiga värdet understiger SEK 500.000, ska avgöras enligt svensk rätt och av allmän domstol i Stockholm, Sverige.
 2. Tvist i anledning av detta avtal, varav det tvistiga värdet är eller överstiger SEK 500.000, ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholm Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för Förenklat Skiljeförfarande. Skiljenämnden ska bestå av en skiljeman. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket för förfarandet ska vara svenska och svensk lag ska tillämpas på tvisten.